Malmin lentokenttäalueen asemakaavaehdotukset viedään hallinto-oikeuteen

Malmi - Helsingin lentoasema

Helsingin hallinto-oikeuteen on jätetty valitukset Helsingin kaupunginvaltuuston päättämistä Malmin Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavan muuttamisesta. Malmin lentoaseman ystävät ry vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa päätökset lainvastaisena.

Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen hämmästelee kaupungin kaavoitusta:

“Esitetyt kaavat näyttävät nykyään kaatuvan laittomina todella usein, viimeisimpinä Hernesaari ja Östersundom. Myös Malmin lentokentän kaavoissa on arviomme mukaan merkittäviä laillisuushaasteita, enkä usko niiden saavan lainvoimaa. Kaupunkilaisena tämä tietenkin harmittaa, kustannuksethan ovat melkoiset.”

Luontoarvot huomiotta

Valituksessa yhdistys korostaa luontoarvojen täydellistä sivuuttamista suunnittelussa. Lentokentän alueen monipuoliset luontoarvot ovat edelleen suurelta osin selvittämättä ja niiden vaikutusarvioinnit tekemättä. Korkeimman hallinto-oikeuden 10.5.2021 tekemä kielteinen päätös Östersundomin yleiskaavasta on erityisen merkittävä myös näille asemakaavoille. KHO on asettanut yleisesti korkeat vaatimukset kaavan toteuttamisesta aiheutuvan luontoarvoja vaarantavan epävarmuuden poistamiselle (ns. varovaisuusperiaate).

Luontoarvoista valituksessa korostetaan erityisesti lentokentän niittybiotoopin ja arvokkaiden reunametsien, liito-oravien, lepakoiden, Longinojan meritaimenien, Vantaajoen vuollejokisimpukoiden ja muun eläinlajiston (hyönteiset, nisäkkäät) oikeudellista arviointia.

Suunnitteluperusteita muutettiin suunnitelmien mukaisiksi

Vuorovaikutusperiaatetta on rikottu suunnittelussa. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti 11.12.2018 täydentää Malmin lentokentän kaavarunkoa siten, että kaavarungossa huomioidaan lentokentän alueen erittäin tärkeiden luontoarvojen säilyttäminen. Asemakaavoituksen lähtökohtana käytettyä kaavarunkoa päivitettiin asemakaavojen palautteiden perusteella, jotta asemakaavat eivät olisi kaavarungon vastaisia. Tällainen menettely on takaperoinen ja ristiriidassa kaavoituksen vuorovaikutusperiaatteen kanssa.

Kulttuuriperintö ja muinaismuistot unohdettiin

Asemakaavat rikkovat alueelle asetettua valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) suojelun periaatteita. Alueelle on osoitettu sellaista rakentamista, joka ei täytä RKY-päätöksen suojeluvaatimuksia ja ulottuu kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueelle muuttaen sen olemusta merkittävästi. Muinaismuistolain perusteella turvattujen ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoitteiden  päälle on kaavoitettu rakentamista, eli ne on suunniteltu kokonaan hävitettäviksi.

Liikennejärjestelyt toteutuskelvottomia

Asemakaavojen liikennejärjestelyjen perustana olevan raitiotien toteuttamisedellytykset katosivat, kun Lahdenväylän kaupunkibulevardi hylättiin yleiskaavasta. Kaavarungossa Malmin lentokentän alueen joukkoliikenne on toteutettu Lahdenväylän kaupunkibulevardia pitkin johdetulla pikaraitiotiellä. Asemakaavan selosteen mukaan Malmin nyt käsiteltävän asemakaavan joukkoliikenne perustuu kahteen runkolinjaan. Näistä kummastakaan ei ole sitovaa toteuttamispäätöstä, ja toinen on kokonaisuudessaan toteuttamiskelvoton yleiskaavan vastaisena. Liikennejärjestelyt perustuvat sellaisiin perusolettamiin, joita ei voida ratkaista asemakaavalla. Tilanne on vastaava kuin Hernesaaren asemakaavan yhteydessä, jossa hallinto-oikeus kumosi asemakaavan päätöksellään.

Rajanylityspaikan kohtalo

Asemakaava ei sisällä ajoitusmääräyksiä lentokentän lentotoiminnan lakkaamisesta tai jatkumisesta. Malmin lentokenttä on valtioneuvoston asetuksella vahvistettu rajanylityspaikka ja siten myös Schengen-alueen ulkoraja. Vaikutuksia lentotoimintaan tai valtioneuvoston asetuksen (904/2016) 8 §:n mukaisen rajanylityspaikan toimintaedellytysten varmistamiseen ei ole selvitetty.

Malmin lentokentän rajanylityspaikkaan liittyy merkittävä ennakkopäätös siitä, voiko kunta muuttaa aktiivisen, valtioneuvoston vahvistaman valtakunnallisen rajanylityspaikan kaavamerkintöjä siten, että rajanylityspaikan toimintaedellytykset lakkaavat.

Lentotoiminnan toivotaan jatkuvan

Malmin lentoaseman ystävät ry pyrkii säilyttämään lentoaseman toimintaedellytykset ja toivoo edelleen vuoropuhelua kaupungin kanssa lentotoiminnan jatkumiseksi.

Yhdistyksen tarkoitus on Malmin lentokentän toiminnan säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentokentän toiminnan kehittäminen, edistäminen ja tukeminen. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on myös vaalia ja suojella Malmin alueen monimuotoista luontoa ja rakennettuja kulttuurikohteita ja -ympäristöjä, vaalia niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää niiden kestävää hoitoa ja käyttöä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on dokumentoida, tallentaa ja välittää alueen aineettomaan ja aineelliseen kulttuuriperintöön liittyvää tietoa.

Puheenjohtaja Hyvönen muistuttaa neuvottelukutsuista: “Kaupungille on esitetty lukuisia kompromissiratkaisuja, joissa asuntorakentamiseen päästäisiin nopeasti lentotoiminnan yhä jatkuessa. Valitettavasti keskusteluyhteys on kaupungin puolelta katkaistu jo pari vuotta sitten. Jatkamme työtämme ja odotamme, miten uusi valtuusto asiaa käsittelee”.

Hallinto-oikeudessa asioiden keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä 12,3 kuukautta.

Lisätietoja: Valituskirjelmä

Lisätietoja: https://www.malmiairport.fi/mly/malmin-lentoaseman-ystavat/

 

 

Lisää aiheesta

Taitolennon SM-kilpailut sujuivat hienosti – yleisö saapui Malmille sankoin joukoin

Malmin lentokentän merkitys Suomen ilmailulle

Maailmanperintöasiantuntijat tyrmäävät Malmin asuntorakentamisen